• הודעה על כינוס אסיפה כללית 

  ניתנת בזאת הודעה על כינוס אסיפה שנתית של בעלי מניות ממן – מסופי מטען וניטול בע"מ ("החברה"), אשר תתכנס ביום ה', ה- 6 ביולי 2017, בשעה 10:00 במשרדי החברה, ברח' לב פסח 5, אזור התעשיה הצפוני לוד ("האסיפה").

  סדר יומה של האסיפה יכלול: (א) דיון בדוחות הכספיים ובדו"ח הדירקטוריון של החברה ליום 31.12.2016; (ב) מינויים מחדש של רואי החשבון של החברה (קסלמן וקסלמן PWC) והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם, וכן עדכון האסיפה הכללית בדבר שכרו של רו"ח המבקר לשנת 2016; (ג) הארכת כהונתם של הדירקטורים המכהנים (למעט דירקטורים חיצוניים); (ד) מינוי מר משה מטלון כדירקטור חיצוני בחברה החל מיום 21.9.2017; (ה) עדכון שמה של החברה באופן שיכלול גם את שמה הלועזי.

  הדו"ח המיידי בדבר זימון אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה פורסם ביום ב' ה- 29 במאי 2017 (מס' אסמכתא: 2017-01-054882), באתרי האינטרנט של רשות ניירות ערך  www.magna.isa.gov.il  ושל הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ www.maya.tase.co.il.

  המועד לקביעת זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, הינו תום המסחר בניירות הערך של החברה בבורסה ביום ד', ה- 7 ביוני 2017 ("המועד הקובע"). המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו ביום ב' ה- 26 ביוני 2017. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו ביום ה' ה- 6 ביולי 2017 בשעה 6:00 בבוקר. המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו ביום ה' ה- 6 ביולי 2017 בשעה 4:00 בבוקר.

  בכבוד רב,

  ממן – מסופי מטען וניטול בע"מ